TrongThao Official

Cung cấp mã nguồn online cho bạn

Hệ thống cung cấp mã nguồn

Mã hóa PHP

Công cụ mã hóa này có thể giúp bạn bảo mật code PHP hơn bằng cách mã hóa nó !

Công cụ mã hóa code PHP

Mã hóa PHP

Dán PHP cần mã hóa của bạn vào dưới đây:

Lưu ý: Không cần <?php ?> khi dán code PHP của bạn vào bên dưới

<?php
?>

Kết quả

Mã PHP đã mã hóa của bạn ở dưới đây! Copy và dán nó vào tệp PHP.